U-Garden

U-Garden (2022-2025)är ett EU-projekt som finansieras inom ramen för ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC). I Sverige är Energimyndigheten ansvarig myndighet. Programmet syftar till att stödja globala och europeiska satsningar på urban omställningskapacitet och hur det kan bidra till en mer hållbar stadsutveckling.

Det huvudsakliga målet med U-Garden är att ta fram erfarenheter och kunskaper kring olika sorters stadsodling som del i strategiskt arbete för hållbar stadsutveckling i Europa. Det handlar dels om att kartlägga olika typer av odling och utveckla planeringsverktyg kopplat till stadsodling, dels testa modeller av odling i olika kontexter i Europa med starkt fokus på medskapande (Urban Living Labs) för att bygga kunskap om odling i och omkring staden.

Projektgruppen under ledning av Polibienestar Research Institute, Valencia, består av partners från Sverige, Spanien, Polen och Rumänien, och representerar forskningsinstitut, offentlig förvaltning, privata företag, och civilsamhällesorganisationer. Från Sverige deltar Göteborgs Universitet (Institutionen för Kulturvård), Västra Götalandsregionen (Naturbruksförvaltningen) och Göteborgs Stad (Stadsnära Odling).

Stadsnära Odling skall i projektet utveckla en odling på Lilla Änggården med syfte att:

Skapa engagemang och delaktighet hos boende och besökare i stadens gröna miljöer.

Aktivera och öka kulturmiljöns relevans för staden och göteborgarna.

Skapa en ökad kunskap om stadens gröna livsmiljöer genom att synliggöra de gröna miljöernas ekologiska, sociala och ekonomiska värden.

Odlingen på Lilla Änggården kommer inspireras och anamma Market Gardening och liknande principer och samarbeta med modellodlingen på Angereds Gård.  Odlingen kommer att anläggas och driftas av Stadsnära Odling men i samarbete och samverkan med Kulturförvaltningen, Park- och Naturförvaltningen och Higab. Odlingen skall genomsyras av ett medskapande perspektiv och riktar sig till en mångfald av aktörer i staden samt lyfta fram matens plats i staden i ett historiskt, samtida och framtida perspektiv.

Lilla Änggården har under merparten av sin historia varit en plats för jordbruk och odling. När gården köptes av familjen Grén på 1840-talet förstärktes denna användning av platsen ytterligare.

Lilla Änggården skänktes av familjen Grén Broberg som en gåva till Göteborgs stad 1963. Det samtida och framtida arbetet med platsen tar därför avstamp i Sven och Carl Grén Brobergs testamente och gåvobrev. Ansvaret för Lilla Änggården är uppdelat mellan tre kommunala förvaltningar och ett bolag; Fastighetskontoret, Higab, Kulturförvaltningen och Park- & naturförvaltningen.

Projektet har anställt en projektledare för odlingen. Han heter Tomas Nilsson och han sätter spaden i jorden senhösten 2022. Det kommer hända mycket på platsen 2023 och vi vill att du skall vara med! Håll utkik på vad som händer framöver på instagramkontot: lillaangbonden.