Jordbruk

Ökad självförsörjningsgrad genom odling och djurhållning

Jordbruk

Cirka tio procent av Göteborgs landareal utgörs av jordbruksmark. Göteborgs stad är den största markägaren och äger cirka 3000 hektar jordbruksmark. De största områdena finns på norra Hisingen och utmed Lärjeåns dalgång, men det finns också mindre områden i södra skärgården och i södra Askim.

Vill du odla i den här skalan?

En stor del av kommunens jordbruksmark arrenderas ut. Kommunen har jordbruksavtal med cirka 200 jordbruksföretag. Vissa avtal är i form av sidoarrenden (endast mark för jordbruksändamål) och andra med gårdsarrenden (mark för jordbruksändamål och bostad till arrendator). Storleken av arrenden varierar från en dryg hektar för odling av grönsaker till hundra hektar för ett enskilt större lantbruk.

Verksamheterna som drivs på kommunens jordbruksarrende varierar och kan vara annat än betesmarker för hästar, nötkreatur och får. På åkermarker finns det spannmålsodling, plantskolor, vallar som ger djurfoder, fruktträdgårdar och grönsaksodling i växthus och på friland.

När gårdsarrenden blir lediga görs ett anbudsförfarande, men sidoarrenden kan fastighetskontoret arrendera ut direkt. I båda dessa fall prioriteras matproduktion efter ekologiska principer på stadens jordbruksarrenden. Vid intresse för att arrendera mark på den här större skalan, och för fler frågor, kontakta Elsa Ogalde, jordbruksförvaltare på fastighetskontoret, kontaktuppgifter hittar du här.

– Din trädgård runt hörnet

Det är en speciell känsla att odla sina egna grönsaker, mer närproducerat än så kan det inte bli! Stadsnära odling vill uppmuntra dig att bilda en odlarförening och odla i närmiljö.

Exploateringsförvaltningen står bakom Stadsnära odling, som förutom att skapa nya odlingar även utvecklar kommunens befintliga odlings- och koloniområden.


- Bli bonde i stan

Stadsbruk Göteborg är ett nytt sätt att odla i staden. Göteborgs Stad har ett politiskt uppdrag att utveckla jordbruksmarken för ekologisk matproduktion. Göteborgs Stad vill kunna erbjuda göteborgaren en möjlighet till odlingskarriär, från odlingslådan till större arealer.

Målet med Stadsbruk Göteborg är att skapa arbetstillfällen och att bidra till en grön, ekologisk och nära storstad.