Vill du odla kommersiellt i Renströmska parken i Kålltorp?

Anbud om Renströmska parken

Det här dokumentet innehåller en beskrivning av anbudet och ansökningsformuläret till densamma.

Beskrivning av anbudsförfarandet

I parken vid Renströmska gamla sjukhus ligger ett stängslat odlingsområde som Fastighetskontoret förvaltar. Nu ska området delas mellan en ideell odlarförening och en kommersiell aktör, den här utlysningen syftar till att hitta den kommersiella aktören. Vill du odla grönsaker till försäljning på liten yta mitt i Göteborg? Många småskaliga kommersiella stadsodlingar finns redan i USA och Kanada och nu börjar de komma till Sverige. Stadsbrukare i Malmö och Göteborg har hittat platser och driver företag på mycket små ytor.

Fastighetskontoret har ett långsiktigt uppdrag att skapa fler kommersiella matproducenter på stadens mark och den här tävlingen är en del av strävan efter att uppfylla det målet.

Renströmska, odlingsområdet

Odlingsområdet i Renströmska parken är ca 2000 kvadratmeter stort med två växthus och ett förråd. Ett växthus och en förrådsbyggnad samt 1100 kvadratmeter tillfaller den kommersiella aktören på området. Resterande yta plus ett växthus tillhör en fritidsodling.

För att hitta en passande arrendator till området gör nu Stadsnära odling på Fastighetskontoret en utlysning av ett anbudsförfarande. Underlaget för beslutet om vem som får tillgång till området är helt och hållet ansökningarna som kommer in. Arrendet för området inklusive ett växthus och en förrådsbyggnad är 9000 kr per år. El och vattenabonnemang förbrukning tillkommer och är någonting som arrendatorn sköter själv. 2018 debiteras 50 procent av arrendeavgiften. Från 2019 debiteras full arrendeavgift.

Om du vill arrendera området, gör en ansökan enligt rubriken ”Anbud Renströmska” i det här dokumentet.

Sista ansökningsdag är 2018-05-02. Ansökan skickas som pdf till martin.berg@@fastighet.goteborg.se.

Har du frågor skall sådana enbart ställas till: martin.berg@@fastighet.goteborg.se

Svar på frågor distribueras till alla sökanden via epost.

Visning av objektet kommer att ske på plats kl. 16.00 den 17 april 2018. Adress Sanatoriegatan

 Anbud Renströmska

Grundförutsättningar och krav

1. Företaget som söker ska ha primärproduktion, dvs odling av mat till försäljning, som sin huvudsakliga verksamhet.

2. Verksamheten ska också innehålla en publik del där besökare välkomnas till platsen.

3. Företaget ska ge en beskrivning av hur miljöhänsyn beaktas i företaget och vilka åtgärder som kommer att göras för att minska klimatpåverkan.

4. Odlingen ska ske enligt ekologiska principer, det vill säga bland annat utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. För en full definition av begreppet hänvisar vi er till EU’s regler för ekologisk produktion.

Inledning

En kort sammanfattande beskrivning av er själva och er verksamhetsidé.

Bakgrund

Beskriv vilka som kommer driva verksamheten, vilka yrkes- och branscherfarenheter ni har samt varför ni vill bedriva verksamheten.

 Verksamhetsidé

Beskriv tydligt er verksamhetsidé och hur verksamheten i företaget ser ut idag (om det redan är etablerat).

– Vilka grödor ska odlas och vilken odlingsmetod och redskap ska användas?

– Vilka kanaler säljs grönsakerna genom och hur fixar ni kunder?

– Ser ni verksamheten som en hel- eller deltidssysselsättning?

– Utöver primärproduktionen, innehåller verksamhetsidén andra grenar så som plantskoleväxter, trädgårdsmästararbete, café, evenemang? Beskriv..

– Vilka är inspirationskällorna till verksamheten och finns det någon mentor och/eller företagsrådgivning om företaget är nystartat?

– När verksamhetsidén är etablerad på platsen, hur ser en typsäsong och en vanlig arbetsdag ut?

– På vilket sätt formar verksamhetsidén en besöksvänlig och öppen plats?

Mål och delmål

– Vilka mål och delmål har verksamhetsidén för att den på ett hållbart sätt ska etableras??

– Tänk på att målen behöver vara specifika, mätbara, relevanta och tidsbundna.

Budget

– Bifoga en uppstartsbudget för verksamhetens första säsong på platsen.

Kontaktuppgifter

– Namn, epost, telefonnummer, adress och organisationsnummer.

Bifoga gärna bilder och skisser

UTVÄRDERINGSMALL

Krav/utvärderingskriterier poäng
Uppfyller grundläggande förutsättningar och krav. +0
Väl beskriven och realistisk verksamhetsidé med tydlig affärsmodell. +2
Väl beskriven och realistisk verksamhetsidé med tydlig affärsmodell med fokus på innovation och hållbarhet. +3
Företaget som söker är etablerat i trädgårdsnäringen +1
Företaget som söker är etablerat i grönsaksodlarbranschen. +2
Personen/erna som driver företaget har erfarenhet av att driva företag. +1
Personen/erna som driver företaget har trädgårdsrelaterad utbildning(trädgårdsingenjör, agronom, hortonom eller trädgårdsmästare) +1
Vid lika poäng mellan flera anbudslämnare sker en intervju för att avgöra kontraktspart.